ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ОБЩИНА АНТОН Утвърди размера на такса „Битови отпадъци” за 2017 година

  • 0
  • 93 преглеждания


В края на изминалата 2016 година, в сградата на читалище „Христо Ботев” в село Антон, членовете на местния Общински съвет са провели редовно заседание, на което от общо единадесет общински съветници, са присъствали девет от тях. След като е бил уточнен дневният ред на сесията, се е преминало към разглеждането на първата точка от него, която е била свързана с докладна записка за отчет за администрирането на такса „Битови отпадъци” за 2016 година и предложение за одобряване на план-сметката за организирането на дейността през 2017 година.

След дълго разискване на темата от страна на кмета инж. Стоян Гарчев и общинските съветници, е било взето положително решение по отношение на отчета за приходите и разходите за администрирането на такта „Смет” през 2016 година. На сесията е било посочено, че разходите за извозването на отпадъците са в размер на 63 727.50 лв., а приходите, постъпили в касата на общината за периода са в размер на 33 564.43 лв. Били са приети и промени в размера на промилите за облагане на жилищните и нежилищни имоти на физическите и юридически лица през настоящата година, като те са завишени. За юридическите лица промилите до момента са били 7, а от 2017 година, след приетото решение на общинския съвет, те стават 10 промила върху данъчната оценка на имотите. За физическите лица таксата „Смет” до края на 2016 година е била в размер на 3.5 промила, но от месец януари тя вече ще бъде 5 промила, като за имотите, за които е била подадена молба, че няма да се ползват през настоящата година, те стават от 1.4 на 1.9 промила. След направеното завишение, се очаква по план приходите и разходите на таксата за битовите отпадъци в община Антон през 2017 година да са 66 436 лв. Към това решение е бил приет и размерът на данъка върху недвижимите имоти за 2017 година да бъде 4.5 промила върху данъчната оценка на недвижимия имот.

Като следваща тема на сесията съветниците са утвърдили докладна записка с актуализация на плана за капиталовите разходи за 2016 година. Приета е била за сведение докладна записка от Радка Христова – директор на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, свързана с искане за изплащане на транспортните разходи на пътуващите педагогически специалисти в учебното заведение. Отношение по въпроса е взела Мария Вътева – главен счетоводител на общинската администрация. Тя е пояснила, че общината вече е превела средства по сметката на училището за тази услуга, а директорът на образователната институция в рамките на тези пари определя размера на възстановяване на фактическите извършени транспортни разходи на служителите, които работят на трудови правоотношения. Г-жа Вътева е заявила, че до този момент в предишни постановления за изпълнение на Държавния бюджет е било описано, че транспортните разходи следва да се възстановяват в рамките на 85 %. Към настоящия момент този текст е отпаднал, което означава, че процентът може да бъде по-голям, стига да са в границите на средствата, които са отпуснати целево.  

На заседанието е била удовлетворена молба за удължаване на работното време на заведение, намиращо се на територията на общината. Гласувано е било и решение по докладна записка за даване на съгласие за възлагане на обществен превоз по маршрутни разписания от квотата на община Антон по линиите Антон – Мирково – Антон и Антон – Буново – Антон от областната транспортна схема и по линия София – Антон от републиканската транспортна схема. Кметът инж. Стоян Гарчев е информирал съветниците по идеята за единна транспортна схема за района на Средногорието.

На финала на сесията е била дадена информация за дейностите по снегопочистването на територията на общината. С това дневният ред е бил изчерпан и заседанието закрито от председателя Николай Маджаров.

МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ ОТ СУ – ПИРДОП  Продаваха картини благотворително
Prev Post МЛАДИ ХУДОЖНИЦИ ОТ СУ – ПИРДОП Продаваха картини благотворително
В СЕЛО ДУШАНЦИ  Пяха и наричаха пръстени по православния календар
Next Post В СЕЛО ДУШАНЦИ Пяха и наричаха пръстени по православния календар

Leave a Comment: