В ЗЛАТИЦА И ПИРДОП Обществени обсъждания на доклад за ОВОС на газопровод

  • 0
  • 146 преглеждания

В Пирдоп и Златица на 12 ноември се проведоха обществени обсъждания на доклад за оценка въздействието върху околната среда, във връзка с инвестиционно предложение на фирма “Булгартрансгаз” за изграждане на преносен газопровод от гр. Панагюрище до землищата на двата града.

Общественото обсъждане в гр. Пирдоп се проведе в сутрешните часове на деня, а в гр. Златица – в късния следобед на същия ден. В двата форума участваха кметовете на двете общини Ангел Геров и инж. Магдалена Иванова, г-н Борисов от фирмата – възложител, общински съветници и граждани. Представянето на доклада и приложенията към него се ръководи от Николай Патев от “Булгартрансгаз”, а разяснения по документа пред присъстващите направиха Ваня Ченова и Младен Граматиков от колектива, подготвил ДОВОС и експертът „Земноводни и влечуги“ Андрей Ковачев.

Чрез мултимедийна презентация бяха покзани трите варианта на трасето за прокарването на тръбата, което е с обща дължина по първия от тях от 57.37 км., по втория – 57.13 км. и по третия – 62.55 км. Газопроводът ще бъде изграден от стоманени тръби под земята, на дълбочина не по-малка от 80 см. до повърхността от горния ръб. Около 10 300 м. от трасето са на територията на община Златица, а малко повече от 3400 м. – на Пирдоп.

Първият вариант за трасе започва от с. Росен, община Пазарджик, преминава през землищата на селата Сбор, Левски, Попинци, гр. Панагюрище, гр. Пирдоп и гр. Златица. Вторият е с начална точка с. Виноградец, община Септември, и преминава през селата Калугерово, Лесичово, Боримечково, Бъта, Баня, гр. Панагюрище, с. Карлиево и гр. Златица. Третият и най-дълъг вариант е със същата начална точка, и до гр. Панагюрище върви по трасето на Вариант II, след което завива на изток и продължава по Вариант I, до крайната точка – Автоматичната газоразпределителна станция в местността “Бакаджик”, от землището на гр. Златица. Обектът е с национално значение, определено с решение на Министерския съвет, обясниха авторите на ДОВОС. Сервитутната зона е с широчина 20 м., като се предвижда строителната полоса по време на изграждането на трасето, да съвпада с нея. Зоната за превантивна устройствена защита е с ширина 200 м. от двете страни на оста на газопровода и неговите съоръжения.

По време на строителството се очаква да бъдат разкрити около 100 работни места, като се предвижда изграждането на трасето да е със скорост до 250 м. на денонощие и да продължи от 12 до 14 месеца от началото на започването на обекта. След изграждането му при експлоатацията на преноснната мрежа няма да има източници на замърсяване на околната среда и атмосферния въздух. По време на работата по обекта не се очаква да се формират емисии във въздуха и водите, които да замърсяват почвите и подпочвения слой, обясни Ваня Ченова. При реализацията на инвестиционното предложение ще се пресичат археологически и повърхности водни обекти. По-рано през годината археологическите бяха обходени от специалисти и картографирани, като предстои тяхното проучване преди началото на строителството. Предложението на екипа, разработил ДОВОС, е да бъде предпочетен Вариант III, който е най-щадящ природата и околната среда.

При обсъждането на документа в Пирдоп изказвания направиха общинският съветник Георги Чобанов, Станислав Готев, кметът Ангел Геров и др. В гр. Златица в дискусията се включиха Цветелин Кънчев, Стоян Шиеков, Петя Чолакова, Найден Златков, Константин Медаров, юристът от ДПМЧ Антоанета Герджикова и др.

Във връзка с питания на присъстващи на обсъжданията, авторите на проекта и представителите на „Булгартрансгаз“ обясниха, че тяхната задача и отговорност приключва до изграждането на автоматичната газоразпределителна станция. Доставката на синьото гориво до потребителите, включително и големите промишлени предприятия, е задължение на друго дружество. По този повод кметът на Община Златица инж. Магдалена Иванова заяви, че от няколко години има изготвена устройствена схема, която предвижда газифициране на всички обществени сгради и възможност за присъединяване на домакинства. Г-жа Иванова обясни, че когато има голям потребител на горивото, цената му за населението става по-ниска.

При обсъжданията подкрепа на инвестиционното предложение направиха представителите на общините, на бизнеса и граждани. Отрицателна е позицията на Инициативен граждански комитет – Златица, което бе изразено по време на дискусията в града. Изразено бе несъгласие с наименованието на проекта, и предвид обстоятелството, че по-голямата част от газопровода и крайната му точка са на територията на Община Златица, той трябва да бъде наименован по този начин, а не „Пирдоп“. С оглед на казаното бе обяснено от авторите на ДОВОС, че проектът така е защитен пред европейските институции, финансира се по програми на ЕС и от възложителя „Булгартрансгаз“, но при изготвянето на работния проект наименованието може да бъде коригирано. Писмените становища на всички страни, са приложени към протоколите от проведените две прояви.

Общинари проведоха обучение по протокол и етика
Prev Post Общинари проведоха обучение по протокол и етика
ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ  Удостоен с приза „Кмет на годината 2018“
Next Post ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ Удостоен с приза „Кмет на годината 2018“
Related Posts

Leave a Comment: