„АЛФА РИСЪРЧ“ Представи изследване на общественото мнение в Пирдоп и Златица

  • 0
  • 47 преглеждания

На 19 април в информационните центрове на Индустриален клъстер „Средногорие“ в гр. Златица и на „Аурубис България“ в гр. Пирдоп бяха представени резултатите от изследване на общественото мнение в двете общини, реализирано от Социологическа агенция „Алфа Рисърч“ – София. На презентациите присъстваха кметове на общините от региона, заместник-кметове, представители на бизнеса, директори на училища и детски градини, читалищни дейци, председатели на спортни клубове, представители на здравните заведения и граждани.

Изследването е проведено в периода 11 – 15 януари т. г., а анкетираните жители на общините са били на възраст от 18 до 65 години, като са проведени разговори с по 300 души от всеки град. Целта на изследването е да се провери какви са тенденциите в социално-демографската характеристика на региона, какви са проблемите, рисковете и перспективите пред икономическото развитие на Средногорието, състоянието на околната среда и промените, свързани с нея, предизвикателствата и възможностите за израстване пред населението.

При представянето на резултатите от проучването, което е изпълнено по поръчка на „Аурубис България“, бяха представени от представители на социологическата агенция, участвали и в процеса на анкетирането на гражданите.   Посочени бяха демографско-икономическите показатели, по които е правено изследването и социално-демографските характеристики на населението. Проучването сочи, че силно негативни оценки за региона дават младите хора от 25 до 29 години, най-ниско образованите групи и хората с най-ниски доходи, а по-позитивни оценки са дали млади хора от 18 до 24 години, най-образованите групи и хората с по-високи доходи.

Други обобщения, които са направени в проучването са свързани с факта, че образованието не отговаря на потребностите на местната индустрия и че са необходими повече съвместни действия на училищата с големите компании. В отношенията между община и местен бизнес нещата също не са много положителни. Оказва се, че общините нямат възможност да прилагат активни политики за икономическо развитие, разчитат основно на големите компании да осигуряват растеж, има несъответствие между приноса на региона към националния бюджет и сумите, които се отпускат на общините. От своя страна местният бизнес среща трудности поради малкия пазар, бедно население, липса на подкрепа от местната администрация, трудности да се наемат квалифицирани работници. Силно са изразени опасенията на хората, свързани със замърсяването на околната среда в региона. Оценката за състоянието на въздуха е в по-голяма степен лоша. Подобна е и оценката на водите и на почвите. Хората са преценили, че околната среда в Пирдоп и Златица е по-скоро в лошо състояние. Основните предизвикателства пред общините са свързани със застаряване на населението, качеството на живот в Пирдоп и Златица и състоянието на социалната и физическа инфраструктура, икономическите и социални рискове в дългосрочен план, историческото замърсяване на околната среда, несъответствието между това, което регионът допринася към националния бюджет и което държавата делегира към Средногорието, което поражда недоволство сред местната общност.

Според специалистите, направили изследването, възможностите са свързани с интензивна съвместна дейност на местните власти, бизнес и заинтересовани страни при разработването и прилагането на политики, проекти и инициативи, които да подобрят комуникацията и доверието между основните социално-икономически партньори на регионално ниво. Необходимо е съчетаване и комбиниране на социалните програми на големите компании в региона за оптимизиране ефективността на разходените средства, по-задълбочено сътрудничество между образователните институции и местния бизнес с цел доближаване на образователните програми със специфичните икономически нужди на района. От изключителна важност са политиките и инвестициите, насочени към подобряването и опазването на околната среда, както и съвместно разработване и реализиране на стратегически проекти на регионално ниво посредством целево финансиране.

Наложителни са и стратегически мерки за развитие на региона като мерки за подкрепа на малкия и среден бизнес, съвместни усилия между общини и стопанските субекти за създаване и развитие на производства, свързани с дейността на големите предприятия и на условия за привличане на нови инвеститори. Важно е да се наложат практики за обмен на опит с региони в ЕС, които са изправени пред подобни предизвикателства за тяхното преодоляване. Не на последно място е лобиране за по-голямо внимание към нуждите на Средногорието пред правителството и съответните национални институции.

КОМПЛЕКС „20-АПРИЛ“ – КОПРИВЩИЦА  Обновен отвори врати седмица преди празника на града
Prev Post КОМПЛЕКС „20-АПРИЛ“ – КОПРИВЩИЦА Обновен отвори врати седмица преди празника на града
СРЕЩА ЗА МБАЛ – ПИРДОП  Постави много въпроси и открои проблеми за разрешаване в стационара
Next Post СРЕЩА ЗА МБАЛ – ПИРДОП Постави много въпроси и открои проблеми за разрешаване в стационара
Related Posts

Leave a Comment: