И В ОБЩИНА МИРКОВО

  • 0
  • 100 преглеждания


Обсъждане на стратегията на МИГ

На 25 април в община Мирково беше проведено обществено обсъждане на разработваната стратегия на Воденото от общностите местно развитие (ВОМР). Както вече писахме, създадена е Местна инициативна група (МИГ) за общините Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, където също беше проведено обществено обсъждане.

Обсъждането ръководиха координаторът на проекта инж. Магдалена Радева и експертът Илина Конакчиева. На срещата бяха поканени партньори, кметове на общините, представители на публичния сектор, на малкия и средния бизнес, читалища, училищни настоятелства, спортни клубове, предприемачи в различни сфери, земеделски стопани и други.

Инициативата предвижда оказване на помощ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1.  от Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г.  Беше разяснена стратегическата цел на стратегията на проекта, която се изразява в активизиране на потенциала на местната общност в територията на МИГ за съживяване на местната икономика и постигане на териториална идентичност чрез ефективно използване на ресурсите, развитие на предприемачеството и съхраняване на природното и културно-историческото наследство.

До този момент е учредено Сдружение МИГ, проведени са по три информационни кампании и срещи и една конференция, дадена е публичност в местните регионални медии. В реализираните дейности са осъществени проучвания и анализи на територията, както и срещи, свързани с консултирането за подготовка на стратегията.

Присъстващите бяха запознати с приоритетите и мерките, включени в стратегията. Бяха направени разяснения кои са рисковите фактори и групите население в нашия район, които могат да са възползват в кандидатстването на проекти. Една от приоритетните цели е създаването на нови работни места и увеличаване процента на заетост в района. Специфичното за четирите общини е, че броят на хората с висше образование е по-малък в сравнение с други части на страната.Освен това, има силна зависимост и заетост на населинието само един сектор, което едновременно е положително, но и отрицателна като характеристика, защото почти нищо не се прави в останалите сфери. Голяма част са незаети уязвими хора, сред които повечето са жени и хора над 40 годишна възраст, които биха могли да кандидатстват с проекти, ако отговарят на условията.

На обсъждането бяха разгледани разпределението на финансовите средства по отделните програми,  предвидените средства за обучителни  и консултантски услуги, както и средствата по мерки за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежа Натура 2000.  На срещата бяха зададени въпроси, интересуващи присъстващите, бяха  приети и утвърдени направените нови предложения.

Prev Post Ученици твориха книжки с приказки
ЕЛИЦА ТОДОРОВА ОТ ПИРДОП
Next Post ЕЛИЦА ТОДОРОВА ОТ ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: