ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

  • 0
  • 47 преглеждания

Прекрати предсрочно пълномощията на д-р Иван Стойнов като съветник

Късно вечерта на 12 февруари на сайта на Общинската избирателна комисия – Златица бе Решение № 174 – МИ от проведено заседание на същата дата по постъпил сигнал в институцията за нарушение на изискванията на чл. 30, ал. 4, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от д-р Иван Димитров Стойнов. Казусът е възникнал след като в законоустановения срок избраният от листата на ГЕРБ на местните избори през миналата година за общински съветник не е уведомил по надлежния ред Общинската избирателна комисия, че е управител на „Медицински център I – Златица“ и е подал молба за освобождаването му от тази позиция.

За нарушението на разпоредбите на ЗМСМА в ОбИК е съобщено от общинския съветник Стоянка Балова. Въз основа на него е направена проверка и е установено, че нарушението е налице. И в резултат на това е взето посоченото вече решение, с което комисията „предсрочно прекратява пълномощията на Иван Димитров Стойнов, ЕГН …, общински съветник, издигнат от ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове в община Златица, проведени на 25.10.2015 г.“.

С точка втора от решението се обявява за общински съветник следващият в листата на партията – Динчо Рашев, на името на когото е издадено удостоверение. Решението подлежи на оспорване по реда на чл. 459 от Изборния кодекс пред административния съд в седемдневен срок от публикуването му на интернет страницата на ОбИК и на общодостъпно място в община Златица. В него изрично е посочено, че то подлежи на предварително изпълнение, а в случай на оспорване, жалбата не спира този процес. Това може да стане след решение на съда. Документът е подписан от председателя на ОбИК Светозар Стоянов и секретаря Добринка Висариева.

След обяд на 12 февруари д-р Иван Стойнов бе забелязан да влиза в сградата на ОбА – Златица, за да присъства на заседанието на Общинската избирателна комисия. Във Фейсбук ден по-късно се появи информация, че той е заявил пред членовете на комисията, че е имал намерение да представи документ за отказването си от заеманата длъжност със задна дата. Комисията е установила, че общинският съветник и председател на местния законодателен орган няма такава молба, и е взето решението, споменато в началото. В същия материал се говори, че с името на д-р Стойнов се свързва и документна измама по възнаграждението, което е получавал като председател на ОбС.

Prev Post СКАУТИ ОТ ПИРДОП И СЛУЖИТЕЛИ НА КАТ
Поклон пред Веселин Андреев
Next Post Поклон пред Веселин Андреев
Related Posts

Leave a Comment: