Отговори от името на ТИМ КУРТ - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД:

  • 0
  • 61 преглеждания


Тема: Окончателно решение на Върховния административен съд относно жалба спрямо инвестиционно предложение „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове“

Разпространение до: в-к „Регион”, в-к „Камбана”, ТВ „Средногорие”

Дата: 14 януари 2016 г.


-Научихме, че през м. декември бе оповестено окончателното решение на Върховния административен съд относно жалбата срещу инвестиционното предложение на „Аурубис България” „Надграждане на хвостохранилище и изграждане на депо за утайки от пречистване на отпадъчни води и газове“. Бихте ли ни дали повече информация?

-          Решението е в наша полза и с него заводът продължава нормалните си операции. От това съм удовлетворен не само аз, но и целият ни екип. Повечето от вас знаят, че на 15 декември 2015 г. най-висшата съдебна инстанция в България, Върховният административен съд, оповести своето окончателно решение, според което жалбата на сдружение „Коалиция за устойчиво развитие” срещу решение на РИОСВ - София по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от реализацията на инвестиционния проект, бе обявена за неоснователна, а решението е действително и законосъобразно. Удовлетворен съм, че след предприетия подход от наша страна за пореден път доказваме, че работим и планираме инвестициите си напълно спрямо закона и за благото на компанията, региона, населението.

-           Как ще продължи реализацията на проекта сега?

-          Предвид това, че бе допуснато предварително изпълнение на проекта, строителството започна веднага след издаването на разрешението за строеж. Днес можем да продължим с осъществяването на проекта без никакви съмнения, че изграждаме съоръжение в съответствие с всички законови изисквания. В отговор на въпроса, ние следваме графика на изпълнение от самото начало с оглед да реализираме навреме всички мерки, целящи дори още по-високи постижения в областта на опазването на околната среда. На практика наведените в жалбата доводи бяха опровергани от две съдебно-технически експертизи (тричленна и петчленна), което само по себе си потвърждава, че единствената цел на тези, които управляват подобна организация, е да ни накара да изгубим време и да забавим инвестиционната си програма, което в крайна сметка ни носи вреди.

 

- Този инвестиционен проект е много важен за вас и за региона, както нееднократно сте споменавали. Бихте ли акцентирали върху основните ефекти отреализацията му?

- Отново ще повторя, че потенциалът на завода ни в Средногорието трябва да се развива, като се отчита и постигнатото – днес Аурубис България е в класацията на Топ 5 на металургиите в световен мащаб.Основната цел на инвестиционното предложение за надграждане на хвостохранилището е свързана с удължаване срока на експлоатация на съществуващото депо, без да се налага усвояването на нови терени и изграждане на нова инфраструктура, като по този начин ще се подсигури складирането на фаялит, получен при процеса на флотация на пирометалургичните шлаки, образувани от производствената дейност на завода.

С предвиденото изграждане на другия обект – новото депо за сух кек, ще се осигури в дългосрочен план екологосъобразното обезвреждане на утайките от пречистване на отпадъчните технологични води и газове. Дружеството е твърдо решено неотклонно да спази всички предвидени конкретни мерки и предписания в решението по ОВОС за защита на населението и отделните компоненти на околната среда както при изграждането на двете съоръжения – хвостохранилището и депото за кекове, така и по време на експлоатацията и етапа на рекултивацията им.

В заключение, бих искал да споделя, че ръководството на Аурубис Груп и на Аурубис България е ангажирано към развитието на завода тук и региона. Сигурен съм, че ще продължим да работим в сътрудничество с местните общности по успешен начин и особено този тип събития – спорове, разрешавани в съда, ще бъдат преустановени с времето.

Благодаря на всички, които ни подкрепиха в разрешаването на този случай.

 

В СЕЛО ДУШАНЦИ
Prev Post В СЕЛО ДУШАНЦИ
В ЗЛАТИЦА
Next Post В ЗЛАТИЦА
Related Posts

Leave a Comment: