ПИСМО ОТ „В И К” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ

  • 0
  • 73 преглеждания


За качеството на водата в Златица

На 20 януари в община Златица се получи писмо от „В и К” – София с изх. № 67 във връзка с изнесена информация по националните медии за влошено качество на питейната вода в някои населени места на територията на Софийска област. 

В писмото се казва, че „В и К” – Софийска област към момента няма информация за констатирани отклонения от допустимите показатели на изследваните проби питейна вода на територията на 22-те общини. Всички изследвани проби вода отговарят на Наредба № 9/2000 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. От предприятието твърдят, че дружеството извършва постоянен и периодичен мониторинг на питейната вода в мрежата и във водоизточниците по утвърден график от РЗИ – Софийска област. Изследват се проби води по физикохимични и микробиологични показатели.

РЗИ също извършва независим контрол на качеството на питейната вода. В химичната лаборатория на „В и К” в рамките на един месец се обхващат с пробовземания всички райони, като се проверяват проби от водоизточниците – повърхностни и подземни, както и пунктове от мрежата в населените места, съгласувани с РЗИ.

Писмото е подписано от управителя на „В и К” ЕООД – Софийска област Никола Нитов.

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕГОДИШЕН МЪЖ ОТ КОПРИВЩИЦА
Prev Post ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДВЕГОДИШЕН МЪЖ ОТ КОПРИВЩИЦА
Next Post ПРОИЗШЕСТВИЯ
Related Posts

Leave a Comment: