ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Участваха в работата на ОбС - Копривщица

  • 0
  • 126 преглеждания


В последния четвъртък на месец януари - 26, местният ОбС – Копривщица проведе редовна сесия, чиито материали и докладни записки бяха разгледани на разширено заседание на комисиите, провели се на 19 януари. На сесията присъстваха кметът Генчо Герданов, служители на общинска администрация и звената към нея – Дирекция на музеите, Общинско предприятие „Копривщица“, СОУ „Любен Каравелов“, ЦДГ „Евлампия Векилова“, Домашен социален патронаж. Сред гостите на заседанието бяха директорът на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ - инж. юрист Дарина Камбурова и младши експерт Пламен Колев от администрацията на Софийска област.

След приемане на дневния ред бе отменена стара наредба, приета през 2005 и актуализирана през 2010 г. Одобрена беше нова за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Копривщица. Приета бе програмата за управление и разпореждане с общински имоти през настоящата година, като бяха направени предложения за предоставяне на документи за приемането и предаването на апартамента в София, който се управлява от Дирекция на музеите. Към списъка да се прибави и Пеева къща, която се стопанисва от културната институция. Добавят се в списъка с имоти за общо и индивидуално ползване и такива, предложени на заседание на комисиите, с които се разпорежда Общинско предприятие „Копривщица“.

Одобрена беше План-сметката за приходите и разходите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане на сметище и отчисления, поддържане на чистота, почистване на терени за 2017 г. Общинските законодатели на Копривщица гласуваха да бъде освободено читалището във възрожденския град от такса битови отпадъци за настоящата година. Приета бе и програмата за развитие на читалищната дейност за тази година, като не бе прието предложението за финансовата рамка на културните прояви. Те ще бъдат разгледани на заседание на постоянната комисия по култура и образование, а решение по тях ще бъде прието на едно от следващите заседание на ОбС.

Онкоболните от Копривщица ще получават ежемесечно помощ за транспортни разходи. Подробно и дълго продължи обсъждането на бюджета на общината в неговата приходна и разходна част. По предложение на председателя на общинския съвет Рашко Христов, дебатите бяха насочени към по отделно разглеждане на бюджетите на  общинските звена. При разглеждане на транспортната схема на Копривщица и оформлението на паркоместата, директорът на общинското предприятие Марин Златарев, каза, че се надява да бъде завишена събираемостта на сумите от такса паркиране. Обсъдено бе и есемес паркирането и начина на набиране на таксите.

Стана ясно, че за настоящата година в приходната част на предприятието е постъпило предложение за завишаване на цената на дървата за огрев на местните жители. За един кубически метър дърва за огрев ще се заплаща вече 43.20 лв. с ДДС. Завишението, в сравнение с миналата година, е с около 9.60 лв. При обсъждане на бюджета на Дирекция на музеите,  гостът на заседанието Дарина Камбурова, обърна внимание при взимане на решение, отнасящо се до предложението за отклонение на сумата за  ремонтни работи за Гъркова къща към ремонт на водохващане „Шириней“. Юристът на Областната администрация подчерта, че решението на местния законодателен орган трябва да бъде съобразен със Закона за закрила и развитие на културата. Г-жа Дарина Камбурова предостави на общинските съветници писмо от Сдружение на българските музеи, които изразяват своято несъгласие за пренасочване на средства от Дирекция на музеите към други общински дейности.

Председателят на ОбС Рашко Христов увери, че целта на законодателната власт е решенията да са законосъобразни и да се взимат при максимално голяма прозрачност. Заместник-кметът инж. Тони Малинов внесе информация за участието си в две срещи, проведени във връзка със състоянието на Многопрофилната болница в гр. Пирдоп, с което отговори на въпрос от общинския съветник д-р Кирил Палавеев. Трите големи предприятия ще помогнат финансово на болницата. Обсъждан е въпросът за закупуване на модерна апаратура. Всяка община е поела ангажимент за всеки жител на своята територия да заплаща сумата от около 17 лв. месечно, каза заместник-кметът на община Копривщица.

В края на дебатите на сесията беше обсъдено в бюджета да се предвидят средства за изготвяне на проект, с който ще се  кандидатства по европейски програми, за да продължат археологическите изследвания по тракийския тюрзис в местността „Смиловене“. В края на продължителното обсъждане в Бюджет 2017 бяха направени корекции в списъка на капиталовите разходи. Бяха направени предложения и за заделяне на суми за работа на водохващане „Шириней“ и актуализиране на съществуващия технически проект.

Prev Post Гимназия търси талант
Next Post В СРЕДНОГОРИЕТО Новата транспортна схема вече е факт
Related Posts

Leave a Comment: