Стартира ученическа практикантска програма в „Елаците-Мед“

  • 0
  • 122 преглеждания

На 14 май стартира практикантска програма между „Елаците-Мед“ АД и Професионална гимназия по механоелектротехника, град Пирдоп, по проект BG05M2ОP001-2.006-0001 „Ученически практики“ – фаза I, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).

В „Елаците-Мед“ ще практикуват четирима ученици от ХII клас, от специалностите „Електротехника и енергетика“ и „Автоматизация на непрекъснати производства“. Практическото обучение е с продължителност 240 астрономически часа за всеки отделен ученик. Те ще се обучават в цехове „Мелнично флотационен“ и „Средно и ситно трошене“ към Обогатителен комплекс на „Елаците-Мед“, с. Мирково. Определени са и наставници – по двама от всеки цех, които да обучават и напътстват учениците по време на практикантската програма. Училището-партньор осигурява наблюдаващ учител, който представлява учебното заведение и провежда практическото обучение на учениците в реални работни условия в компанията. Графикът за провеждане на практическото обучение се определя съвместно от страните, като дневната продължителност е не повече от 8 часа.

Дружеството предоставя работно облекло и лични предпазни средства на всеки ученик. Преди началото на практическото обучение бе проведен инструктаж на учениците по безопасност. Те бяха запознати с политиката на фирмата за стриктно спазване на технологичната дисциплина и вътрешния ред, както и с изискванията по техника на безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.

Компанията провежда „Ученически практики“ за  трети път. През 2013 и 2014 г. „Елаците-Мед“  осъществи тази практикантска програма отново с професионалната гимназия по механоелектротехника, съответно с трима и с четирима ученици. Трима от тях вече са служители на дружеството.

НА „БАЙКОВЦИ – 15“   Първите управители на Пирдоп показаха как се гради държава
Prev Post НА „БАЙКОВЦИ – 15“ Първите управители на Пирдоп показаха как се гради държава
Проф. дтн инж. Цоло Вутов, председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, пред Европейския минен и бизнес форум 2018
Next Post Проф. дтн инж. Цоло Вутов, председател на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия, пред Европейския минен и бизнес форум 2018
Related Posts

Leave a Comment: