В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Представиха експертна оценка и предложение за възстановяване на уличното озеленяване

  • 0
  • 92 преглеждания

На 2 юни в библиотеката на читалище „Христо Смирненски“ в гр. Златица екип, с ръководител член-кореспондент на БАН, проф. д.а.н. архитект Атанас Ковачев и членове ладшафтните архитекти Веселин Шахънов и Милен Сариев, представиха своята експертна оценка на дървесната растителност по улиците „Софийско шосе“ и „Владислав Варненчик“ в гр. Златица и предложение за възстановяване на уличното озеленяване.

Възложител за изготвянето на двата документа е общината, предвид реализирането на проекта за рехабилитация на двете улици, което включва подмяна на част от бордюрите. Някои от дърветата със своята коренова система са разрушили тротоарните пространства и са навлезли под пътната настилка, което трябва да бъде отстранено преди полагането на асфалтовото покритие и обновяването на тротоарите.

На презентацията, която бяха подготвили по проблема чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и екипът му, присъстваха кметът на общината инж. Стоян Генов, Мария Павлова, Ива Петрова, Екатерина Клечкова, Иванка Ангелова, Мариета Михова и Вера Додова от ОбА, инж. Светла Панайотова от фирма „Техно Строй България“, изпълнител на проекта за обновление на двете улици. Общинския съвет имаше един свой представител, а от жителите на Златица присъстваха само трима души. Срещата се проведе при спазване на епидемичните мерки и изисквания за отстояния между хората.

Чл.-кор. проф. Атанас Ковачев обясни, че дърветата по улиците „Софийско шосе“ и „Владислав Варненчик“, засадени преди 60 – 70 години, вече са на преклонна възраст. Те са от видовете ясен, софора, конски кестен, липа, джанки и някои са с над 30 м. височина, а стволовете им са с дебелина над 50 – 60 см. Разстоянието до  бордюрите и уличното платно е 40 – 50 см., при изисквания от минимум 70 см. Ширината на тротоарите в някои участъци е под 2.5 м., а надигнатата настилка и разрасналите се корени значително стесняват проходимата част от тях и деформират плочките.

Вероятната причина за това е плиткото засаждане преди десетилетия, заяви той. Короните на дърветата са многократно подкастряни, поради което тяхното здравословно и естетическо състояние е компрометирано. Експертите посочиха, че 95 % от дърветата са в лошо и средно добро здравословно състояние. Неудобство създава и близостта на огромните вече дървета до сградите.

За изготвянето на експертната оценка и предложението за озеленяване на двете улици, е направено геодезическо заснемане на терена, извършено е описание на дървесните видове, с цел да се определи най-оптималното възстановяване на ландшафта, със спазване на изискванията на нормативната уредба у нас. Състоянието на изследваната растителност е определено в три степени – лошо, средно и добро. Извършен е преглед на 154 дървета, като в добро състояние  са само 5, в средно са 91, в лошо – 55, а три дървета са мъртви, казаха експертите. И дадоха пример с вида ясен – най-разпространеният в Златица. От 105 дървета, в добър вид са само две, в средно състояние са 67, в лошо – 33, а посочените вече три мъртви, са именно от този вид.

В предложението си за възстановяване на уличното озеленяване, екипът на чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев насочва вниманието към запазване на видовете, които са здрави – само 10 бр. и в бъдеще няма да създават проблеми. Останалите 144 дървета е наложително да бъдат премахнати поради споделените причини. Предвижда се на няколко етапа, в зависимост от възможностите на общината, на тяхно място да се засадят нови дървета и допълнително още 173 броя, от видовете полски клен, пъстролистен и червенолистен шестил, както и шестил с кълбовидна корона, каталпа, мъждрян, японска вишна и ликвидамбър. Увеличението е със 120 %, посочи чл.-кор. проф. Атанас Ковачев. Някои от видовете са предназначени за акцентиране на спирки на градския транспорт, други за оформяне на уличния силует или за маркиране на край на улица или централната градска зона.

Стриктно ще се спазват отстоянията от трасета на кабели и други подземни комуникации, както и определен ритъм в редуването на дърветата по надлъжната посока на двете улици. Новозасадените дървета ще бъдат минимум на 75 см. от бордюрите, а на места, където такива липсват на терена, ще се разполагат на разстояние едно от друго от 3.25 до 6.5 м. Тези на тротоарите, ще се оформят с легло от 1.2 Х 1.2 м., за да се осигури достатъчна проходимост за пешеходците, включително и преминаване на инвалидни колички. По-дългите ивици с дървета, ще се затревяват.

Експертите препоръчват в проектното си предложение да се спазват определени изисквания при засаждане на новите дървета. Например, осигуряване на възможност на тяхната коренова система за развитие в дълбочина, а не в хоризонтална посока, както и на водоснабдяване и достъп на кислород чрез системи за ръчно напояване и аериране. И показаха със скици и фотографии как може да бъде постигнато това. Изводът на екипа е, че с подбраните дървесни видове и тяхното редуване, според декоративния им ефект, ще се повиши представителността на улиците и ще подчертае основните входове на гр. Златица.

Присъстващите поставиха въпроси на експертите, на които те отговориха. В дискусията по темата се включиха кметът инж. Стоян Генов и някои от присъстващите специалисти от ОбА. На питане за състоянието на водопроводната и канализационната мрежа по двете улици, бе обяснено, че тя е обновена преди години и е в добро състояние, което предполага, че няма да има аварии в мониторинговия период след реализирането на проекта. Инж. Стоян Генов изрази благодарности към фирмата изпълнител, която безвъзмездно е подобрила тротоарните пространства на ул. „Розова долина“, а закупуването на плочките е извършено със средства от общинския бюджет и подкрепата на ОбС. Създадените пространства и градинки вече са засадени с цветя и трева от работещи в звено „Чистота и озеленяване“, като грижата за тях продължава, заяви той.

Премахването на старите дървета ще е сериозен проблем, но се търсят начини, заяви кметът. Включително с помощта на специализирана фирма и подходяща техника и да е най-доброто за решаването му. Премахването на старите и закупуването на новите видове дървета ще се финансира комплексно – от общинския бюджет и спонсори. Вече са проведени разговори в тази насока, като целта е проектното предложение на експертите от екипа на чл.-кор. Атанас Ковачев, да се изпълнява на няколко етапа.

Срещата завърши с изразяване на надежди и пожелания за подобряване визията на двете главни и най-натоварени улиците „Софийско шосе“ и „Владислав Варненчик“ в гр. Златица. И за провеждане на стриктен контрол от общината за тяхната рехабилитация.

В ДЕНЯ НА ХРИСТО БОТЕВ  Народни представители застанаха на почетна стража до паметници в Пирдоп
Prev Post В ДЕНЯ НА ХРИСТО БОТЕВ Народни представители застанаха на почетна стража до паметници в Пирдоп
В ЧАВДАР  Заря – проверка за загиналите за Отечеството
Next Post В ЧАВДАР Заря – проверка за загиналите за Отечеството
Related Posts

Leave a Comment: