НАЗНАЧАВАТ ЕДИНАДЕСЕТ ДУШИ НА РАБОТА В СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС

  • 0
  • 97 преглеждания


На 27 юли се проведе 51-то редовно заседание на ОбС - Мирково. На него присъстваха десет от единадесет общински съветници, а в дневния ред бяха включени девет точки. В точка „Други” допълнително бяха заложени за обсъждане и вземане на решения по тях още три докладни записки.

Още при първата точка се проявиха различни гледни точки. По внесената от кмета на общината Цветанка Йотина докладна записка за продажба на недвижим имот беше заявено, че нищо не може да се направи, тъй като общинските съветници не са утвърдили програмата за управление на имоти, общинска собственост. Съветници обясниха, че в такъв случай важи старата програма, но там предложеният за продажба имот не фигурира. При проведеното гласуване обаче докладната записка беше утвърдена.

Единодушно беше приет отчетът на Регионален клуб „Поп Недельо” от Национално дружество „Традиция” за изразходваните от клуба парични средства за първото полугодие. Общинският съветник Добринка Илиева изказа одобрение за родолюбивата дейност, която клубът развива и за отговорността на членовете му към предоставената им финансова подкрепа. За ново обсъждане беше върната заповедта, отнасяща се до деактуването на училищните земи като общински. Съветникът Петър Грохчев защити тезата, че записаните в решението земи са признати от поземлената комисия за училищни и никой не е оспорвал тяхната законност в установения срок. Според кмета на общината те са актувани като общинска собственост и в момента тече съдебна процедура по този проблем. И трябва да се изчака решението на върховната инстанция, затова тези имоти не могат да се деактуват сега.

Въпросът, който засяга цялото население на общината - за цените на добивания дървен материал за огрев, бе тема на обсъждане по следващата точка от дневния ред на сесията. След подробните обясненията на инж. Светослав Петров се прие, че цената на бук и габър за един кубик дървесина ще бъде 51 лева, а за дъб - 54 лева. В тази стойност влизат превоз, товарене, разтоварване и ДДС. По новите изисквания всяка машина, влизаща в гората трябва да бъде снабдена с джипиеси и винетки, за да може да се ограничи достъпът на коли за контрабанда на дървесина.

Общинските съветници гласуваха положително и докладна записка за определяне на мери, общински пасища и ливади от общинския поземлен фонд. При разглеждането й стана ясно, че представеният към нея списък не е актуален, но не е изготвен и от общината, а е предоставен от Агенция по храните, като цените за отдаването на мерите се определят от лицензиран оценител. Съветниците приеха за всяко новородено дете през 2015 г., при аналогични условия с миналогодишното свое решение, да се отпуснат по 2 000 лева.

В точка „Други” беше утвърдено към новостроящия се спортен комплекс да бъдат назначени единадесет човека, като на първо време се назначат хората, които ще отговарят за специфичната поддръжка на различните видове инсталации. Към тях, след въвеждането в експлоатация на комплекса ще бъдат назначени охранители, треньори, чистачи. Последно за разглеждане остана писмото от областния управител за отмяна на Решения № 658 и 659 на ОбС, с които председателя запозна съветниците на извънредна среща. До приемане на ново решение по тях не се стигна, тъй като бяха отправени взаимни обвинения, неизслушване, намеса от страна на гостите, присъстващи на заседанието, което не даде възможност за продължаване на заседанието.

Prev Post ПРЕОТРЕДИХА ДВА ИМОТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕШНА ПОМОЩ
Next Post ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧАВДАР
Related Posts

Leave a Comment: