ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧАВДАР

  • 0
  • 104 преглеждания


Определи цени за ползване на туристическия атракцион

На 30 юли в заседателната зала на община Чавдар местният Общински съвет проведе редовна сесия.

На нея присъстваха девет от общо единадесет общински съветници. В дневния ред бяха разгледани дванадесет точки. По първата от тях беше гласувана отмяна на Решение № 451 по Протокол № 44 от 18.06.2015 г. на ОбС, поради наложена заповед от управителя на Софийска област Росица Иванова. То е свързано с общински имот.

Съветниците обсъдиха представената информация за дейността на Целодневна детска градина „Щастливо детство” за учебната 2014/2015 г., която беше подготвена от временно изпълняващата длъжността „Директор” Величка Велкова. Беше изразено положително мнение по документа от общинските съветници.

По докладна записка от детското заведение беше гласувано за временно спиране работата с деца за периода от 01.08.2015 г. до 04.09.2015 г. Докладна записка от кмета на общината, свързана с Мониторингов доклад за изпълнение на дейностите за развитие на социалните услуги в община Чавдар за периода 2011 – 2014 година, беше разгледана от местните законодатели, по която г-н Геров даде разяснения, след което документът беше приет.

Утвърдена бе Общинска програма за закрила на детето за 2015 година, след което бяха разгледани и гласувани положително докладни записки за поемане на общински дълг за окончателни плащания по изпълнението на проектите за спортно-туристическата атракция в община Чавдар, въвеждане на превантивни мерки за намаляване на опасността от пожари в горския фонд чрез изграждане на наблюдателен пункт и туристически увеселителен парк, финансирани от Държавен фонд „Земеделие”.

По предложение на общинската администрация беше актуализирана наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Промяната беше свързана с определяне размера на таксите за посещение в новопостроения туристически атракцион в местността „Св. Петка”.

Молба от жител на общината за замяна на имот, беше отхвърлена от общинските съветници. По последната точка „Разни” бяха разгледани молби на жители на общината за оказване на финансова помощ. На финала на заседанието, общинските съветници отправиха питания и препоръки към дейността на общинската администрация, а след изчерпване на дневния ред, заседанието беше закрито.

Prev Post НАЗНАЧАВАТ ЕДИНАДЕСЕТ ДУШИ НА РАБОТА В СПОРТНИЯ КОМПЛЕКС
НА ЕЛЕНСКО
Next Post НА ЕЛЕНСКО
Related Posts

Leave a Comment: