ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПИРДОП Одобри докладна записка от третия път

  • 0
  • 91 преглеждания

На заседанието на ОбС – Пирдоп, проведено на 28 септември, местните законодатели дадоха съгласие по предложение на кмета Ангел Геров за учредяване на право на пристрояване на четири нива към жилищен блок в града. Г-н Геров обясни, че са направени проучвания, при които е установено, че надграждането на четирите жилища може да бъде направено. Определена бе цена от 21 лв. на кв. м. за пристрояването, което ще е около 9 кв. м., с цел удължаване на съществуващи балкони. Дадено бе съгласие да се учреди възмездно право на пристрояване при цена от 44.44 лв. на кв. м., като се възложи на кмета да извърши необходимите действия за издаване на заповед за заплащане на цената. Утвърдено бе срокът за извършване на строителството да бъде до три години.

Дадено бе съгласие за продажба на урегулиран поземлен имот по плана на гр. Пирдоп чрез публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена на имота от 52 075 лв., като бе определено решението да бъде изпълнено до 31 декември т. г.

Сесията продължи с гласуване за отмяна на Решение № 100 от Протокол № 8 от 29 юни 2017 г., отнасящо се до прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в гр. Пирдоп. Решението е било оспорено от областния управител и г-н Геров предложи то да бъде отменено, което бе направено от съветниците.

Утвърдено бе безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имот – държавна собственост, в полза на община Пирдоп, по чл. 54 от Закона за държавната собственост, представляващ застроен имот в района на акваторията на яз. „Душанци“ – гребна база. Кметът изрази намеренията на местната власт за развитие на водните спортове. Прието бе решение за извършване на процедурата по придобиването на имота, а той да бъде включен в списъка на общината.

За трети път на заседание на ОбС бе предложена на вниманието на местните законодатели докладна записка от кмета Ангел Геров за даване на разрешение за ползване на повърхностен воден обект – яз. „Душанци“ от Спортен клуб по кану-каяк „Делфи“ от гр. Златица. Още през м. юли е искано предоставяне на това право, но с решения на сесиите от 29.07 и 31.08, не е дадено такова. Кметът обясни, че отправеното искане за ползване на водната площ на язовира е с цел стартиране на процедура за картотекиране на деца към Националната федерация по кану-каяк и осъществяване на тренировъчен процес.  Представено е било копие на диплома от НСА по същата специалност от треньора Петър Нейчев Балов. При проведеното гласуване бе взето решение за подкрепа предложението на г-н Геров.

В т. „Разни“ в края на заседанието председателят на ОбС Мария Шентова сподели, че е изпратено писмо до общинските учебни заведения и детските градини за приема на деца и са получени отговори от НУ „Тодор Влайков“ и ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, а единствено СУ „Саво Савов“ все още не е представило такава информация. И препоръча съответните комисии към ОбС да направят заседание и обсъдят проблемите с комуникацията между училището и общината. Зам.-председателят Евгени Додов направи предложение да се избере комисия, която да подготви промени в правилника на ОбС, с председател Мария Шентова. Гласувано бе в нея да влязат съветниците Райна Алдева, Евгени Додов, и Васил Кафеджиев.

УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ОТ МИННИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ   Удостоени с членство в Балканската минна академия
Prev Post УЧЕНИ И ПРАКТИЦИ ОТ МИННИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ Удостоени с членство в Балканската минна академия
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ
Next Post КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЧЕЛОПЕЧ ИНЖ. АЛЕКСИ КЕСЯКОВ
Related Posts

Leave a Comment: