ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ЗЛАТИЦА Проведе годишно отчетно-изборно събрание

  • 0
  • 76 преглеждания

На 14 април Общинската организация в Златица към Съюза на инвалидите в България проведе годишно отчетно-изборно събрание. Форумът на хората с увреждания е трябвало да се случи по-рано през годината, но поради противоепидемичните мерки, въведени в страната, е бил отложен за месец април, председателят Петрана Цакова. Членовете на организацията се събраха в ресторант „Средногорие“ в града, като кворумът бе от над 50 от действителните членове на организацията.

Г-жа Цакова откри събранието и предложи избор на преброители в залата, за отчитане резултатите от гласуването на дневния ред и документите, които трябваше да утвърдят присъстващите. За председател на годишното отчетно-изборно събрание бе избрана Дидка Божинова, а за протоколчик – Иванка Кирилова.

Отчетен доклад за дейността на Общинската организация на Съюза на инвалидите в България – Клуб „Здравец“ – Златица, прочете председателят Петрана Цакова. Тя посочи, че докладът обхваща дейността, която са провели управителният съвет и организацията през 2020 година. От проведените през годината прояви, г-жа Цакова отбеляза честванията на Международния ден на жената – 8 март, посрещането на Първа пролет, рождения ден на организацията – 17 март, създаване на организация за снабдяване на инвалидите с дърва за огрев и други. Всички те са били организирани в условията на извънредното положение в страната породено от разпространението на коронавируса.

Петрана Цакова изрази благодарности на всички членове, участвали в инициативите, както и на дарителите, помогнали за дейността на хората с увреждания през годината с парични средства и хранителни продукти – „Аурубис България“, „Елаците-Мед“, членовете на Управителния съвет и отделни лични дарители. През годината са приети 8 нови членове, а на пусналите организацията поради смърт и други причини, са 11. Тя подчерта, че извършеното не е предел за членовете на организацията и отправи призиви за увеличаване на посещаемостта на клуб „Здравец“, плащане навреме на членския внос и да дават своите идеи и предложения за провеждане на различни инициативи.

Отчетен доклад за финансовото състояние на организацията на инвалидите в гр. Златица представи на събранието председателят на контролно-ревизионната комисия Розета Кулинова. Та посочи, че са спазени всички изисквания за водене на документацията и финансовата отчетност. Приходите през 2020 година са от дарения и членски внос и са налични в касата, както и в сметката на организацията в банка.

След обсъждане на двата документа, бяха избрани нов управителен съвет, контролно-ревизионна комисия и делегат за събранието на Регионалната организация на СИБ – Софийска област. За председател на УС участващите в събранието гласуваха доверие отново на Петранка Цакова, а Розета Кулинова бе преизбрана за председател на КРК.

САМОДЕЙЦИ ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” В МИРКОВО  Взеха участие в онлайн фото конкурси в социалната мрежа
Prev Post САМОДЕЙЦИ ОТ ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” В МИРКОВО Взеха участие в онлайн фото конкурси в социалната мрежа
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА  Удостои с почетни звания медиците на първа линия в борбата с Ковид-19
Next Post ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЗЛАТИЦА Удостои с почетни звания медиците на първа линия в борбата с Ковид-19
Related Posts

Leave a Comment: