ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ЗЛАТИЦА-91“

  • 0
  • 117 преглеждания


Проведе отчетно събрание

Една от най-успешните български кооперации – „Златица – 91“, на 16 март проведе общо отчетно събрание, в работата на което взеха участие председателят на Окръжния кооперативен съюз Снежана Лазарова и голяма част от член-кооператорите.

Преди началото на събранието по дневния ред, председателят на Управителния съвет на ПК „Златица – 91“ Костадинка Медарова връчи награди трима юбиляри, дългогодишни членове на кооперацията – Цонка Паскалева, Драга Медарова и Лулчо Муравенов, който наскоро навърши 90 години. След като прие поздравленията, г-н Муравенов заяви, че през 2017 г. навършва 66 години като член на златишката кооперация.

Работата на форума продължи по дневния ред. Член-кооператорите утвърдиха приемането на двама нови членове и освобождаването от членство в кооперацията на един. След това изслушаха отчета на Управителния съвет, представен от г-жа Медарова, гласуваха одобрение на годишния финансов отчет, равносметката на загубата и предложение за разпределение на печалбата, доклад на одитора по годишния финансов отчет и бизнес-плана на сдружението за 2017 г.

На събранието беше представено заключението на Контролния съвет по отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклада на контролната дейност за 2016 г. Участващите в събранието дадоха съгласие да бъдат освободени от отговорност председателят на ПК „Златица – 91“ и членовете на Управителния и Контролния съвет. Упълномощени бяха ръководните органи на кооперацията за извършване на действия, свързани с работата й през настоящата година, като вземане на кредити и заеми от банки, за партньорства с фирми, сродни организации и др.Утвърдени бяха и решенията на ръководството, взети на заседания през миналата година. За заверка на финансовия отчет бе избран лицензираният одитор Валентина Пенева.

Поздравления и изказвания на общото събрание на ПК „Златица – 91“ направиха Снежана Лазарова и кооператори. След приключване на деловата работа на събранието бе даден обяд на член-кооператорите.

В ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - ЗЛАТИЦА
Prev Post В ДГ „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - ЗЛАТИЦА
Next Post СЛЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МБАЛ – ПИРДОП
Related Posts

Leave a Comment: