ПРОФ. ДТН ИНЖ. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ Втори мандат председател на Българската минно-геоложка камара

  • 0
  • 62 преглеждания

На 29 май е проведено Общо събрание на Българската минно-геоложка камара, съобщиха от институцията. Участващите във форума са дали своята подкрепа БМГК втори пореден мандат да се ръководи от проф. дтн инж. Николай Вълканов – председател на СД на „Минстрой Холдинг“ АД.

Избран е и управителен съвет на камарата, който е с мандат 2020 – 2022 година. В него влизат „Елаците Мед" АД, с ръководител инж. Драгомир Драганов и „Асарел-Медет” АД, с ръководител инж. Делчо Николов, като представители на подотрасъл „Рудодобив“; „Мини Марица-Изток” ЕАД, с ръководител инж. Андон Андонов – представител на подотрасъл „Въгледобив“; "БН Консулт Инженеринг" АД, с ръководител д-р Никола Вардев – представител на подотрасъл „Геология“; „Ватия“ АД, с ръководител Люба Кожухарова – представител на подотрасъл „Добив на индустриални минерали“; Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, представляван от проф. д-р инж. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите – за подотрасъл „Логистични дейности“; „Огняново-К“ АД, с ръководител д-р Николай Колев – представител на подотрасъл „Добив на инертни и строителни материали“; „Марин Батуров“ ЕООД, с ръководител Ирина Георгиева – представител на подотрасъл „Добив на скално-облицовъчни материали“; „Каолин“ ЕАД, с ръководител Радомир Чолаков; „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, с ръководител д-р инж. Илия Гърков; „Евромаркет - Кънстракшън" ЕАД, представлявана от Димитър Илчев; „Сименс" ЕООД, с ръководител Боряна Манолова. По право в Управителния съвет влизат Българската асоциация на производителите на инертни материали и изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев.

На Общото събрание са приети насоки, в които са заложени възприетите вече тенденции за запазване и надграждане на постигнатото високо ниво на експертиза и авторитет на БМГК. Ще продължи обмяната на опит между членовете на Камарата за водещи практики в областта на корпоративната социална отговорност, безопасност при здраве и работа, човешките ресурси и опазване на околната среда. Постигната е била и договореност да се провеждат активни дейности за повишаване на конкурентоспособността на компаниите от минерално-суровинния отрасъл.

Частично асфалтиране в Копривщица
Prev Post Частично асфалтиране в Копривщица
ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД  Специалисти отстраниха бързо водопроводна авария
Next Post ВЪВ ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ГРАД Специалисти отстраниха бързо водопроводна авария
Related Posts

Leave a Comment: