С ОСЕМ ГЛАСА „ПРОТИВ“ ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – ПИРДОП Отказа да прекрати правомощията на кмета Ангел Геров

  • 0
  • 93 преглеждания

Във връзка със сигнал за допуснати нарушения на чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от кмета на Община Пирдоп, подаден от Антоанета Мечкарова, на 8 март се проведе второ по ред заседание на Общинската избирателна комисия по проблема. В дневния ред бяха заложени три точки – представяне на новия председател на комисията и настъпили промени в състава й, разглеждане на отговор на кмета Ангел Геров, по сигнала, и приемане на решение за отнемане на пълномощията му на кмет на общината.

Председателят на заседанието Елисавета Вуковска съобщи, че със заявление до Централната избирателна комисия от 17 февруари досегашният председател на ОбИК – Пирдоп Димитринка Николова е подала оставка и с решение от същата дата тя е била приета. На нейно място ЦИК, със свое решение от 25 февруари, е назначила за председател Елисавета Иванова Вуковска. На освободеното място за член на комисията на същата дата е била назначена Яна Мечева.

По втория проблем г-жа Вуковска заяви, че на 26 февруари е било входирано възражение от кмета Ангел Геров, във връзка с предоставено му право в 14-дневен срок да изрази становището си по подадения срещу него сигнал. В документа, който по настояване на зам.-председателя на ОбИК инж. Петър Чобанов, бе прочетен на откритото заседание, се заявява, че няма извършено нарушение от избрания за кмет на Община Пирдоп Ангел Геров на разпоредбите на чл. 41, ал. 1 и 3 от ЗМСМА. Той съобщава, че още на 15 ноември 2005 г. с договор за продажба е прехвърлил собствеността на ЕТ „Калиопа“ на друго лице и оттогава предприятието не е извършвало търговска дейност. И от това произлиза, че избраният за кмет Ангел Геров не е задължен да уведомява ОбИК и Общинския съвет, каквото е изискването, ако има такава дейност, на чл. 41 от ЗМСМА. Ангел Геров е представил като документи в подкрепа на възражението си срещу сигнала договор за прехвърляне на собствеността на ЕТ „Калиопа“ на друго търговско дружество. В следващите години са подавани годишни финансови отчети на ЕТ „Калиопа“, които са с нулеви стойности, с което се доказва, че предприятието не е извършвало дейност. След 2011 г. не се установяват такива вписани обстоятелства в Търговския регистър, заяви г-жа Вуковска, което е първият отговор по повод сигнала във възражението на г-н Геров.

Във връзка с изискването на чл. 41, ал. 3, който регламентира съобщаването в ОбИК и ОбС, че не притежава дялове в търговски дружества, при положение, че не е извършвал търговска дейност, не е било необходимо да ги уведомява, заявява Ангел Геров. Той посочва, че поради избирането му за кмет на общината, в изпълнение разпоредбите на закона, през месец ноември 2015 г. е прекратил участието си във всички търговски дружества, в които е притежавал дялове, като ги е продал на друго лице, което е отразено в Търговския регистър. И в резултат на това, през месец ноември 2019 г. не е била налице несъвместимост със законовата уредба на страната. И предвид на това смята, че няма основания за прекратяване на неговите правомощия като кмет. По време на дискусията Елисавета Вуковска посочи, че към 8 март 2021 г. ЕТ „Калиопа“ вече е заличена като търговско дружество.

Участващи в заседанието отправиха питания към председателя ОбИК има ли нарушения на закона, на което Елисавета Вуковска отговори, че Ангел Геров е бил длъжен да изпълни това разпореждане. И заяви, че всеки случай се разглежда конкретно и индивидуално дали е подчинен на законовите изисквания. Споделени бяха мнения на членове на комисията, които изразиха позицията си, че в случая няма конфликт на интереси, поради прехвърляне на търговското предприятие на друго юридическо лице и не е била извършвана дейност след 2005 г.

Зам.-председателят на ОбИК предложи гласуването на решенията да се извърши тайно. След кратка дискусия по проблема, с 8 гласа „За“ и 4 „Против“, това бе решено. От извършената справка с нормативната уредба по темата обаче, стана ясно, че решенията на ОбИК се взимат с явно гласуване и поименно, което бе направено. Предложени бяха два проекта за решения на заседанието – за прекратяване правомощията на кмета на Община Пирдоп Ангел Геров поради нарушение от негова страна на чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА за извършване на търговска дейност след поемане ръководството на местната власт, което с 3 гласа „За“ и 9 „Против“, не бе прието. И за прекратяване на правомощията му като кмет, по силата на чл. 43, ал. 3 от ЗМСМА, за неизпълнение на задължението да уведоми ОбИК и ОбС, че е прекратил участието си в търговски дружества. Това решение също не бе прието, след като със „За“ гласуваха 4 от членовете на комисията, а с „Против“ – осем от присъстващите на заседанието. Двете решения на Общинската избирателна комисия – Пирдоп подлежат на обжалване в тридневен срок, което, по непотвърдена информация, вече е направено.

Гости от село Климент прогониха злите сили от Община Антон
Prev Post Гости от село Климент прогониха злите сили от Община Антон
ЧЕТИРИ ТИМА ОТ ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“  В квалификационен турнир на Българската асоциация по мини футбол
Next Post ЧЕТИРИ ТИМА ОТ ЛИГА „СРЕДНОГОРИЕ“ В квалификационен турнир на Българската асоциация по мини футбол
Related Posts

Leave a Comment: