СЕДМИЦА НА ГОРАТА 2020 Създай, отгледай, предай!

  • 0
  • 71 преглеждания

Инж. Надежда Недкова - зам.-директор на ТП ДГС “Пирдоп“, пред в. „Регион“

Инж. Надежда Недкова е завършила Лесотехническия университет – София по специалността „Лесовъд“. Вече двадесет и една години отдава на своята професия. В продължение на десет години е била ръководител на разсадник „Манджерин“. От 2018 г. е зам.-директор на Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Пирдоп“.

-         Г-жо Недкова, от 6 до 12 април трябваше да се проведе 95-та Седмица на гората. В условията на трудностите и въведеното извънредно положение в страната, как се справяте със ситуацията, какви мерки предприехте в тази насока?

-         Традиционната „Седмица на гората“, колкото и необичайно да премина, бе под мотото „Създай, отгледай, предай!“. Независимо от въведеното извънредно положение, Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Пирдоп“ не е спряло работа и продължава да обслужва гражданите. Нашите дейности са строго специфични и силно зависими от времето и сезоните. Например, ние не можем да спрем залесяването, както и изваждането на фиданките. С настъпване на топлото време вегетацията започва и всеки ден закъснение води до компрометиране на залесяването.

При извършването на дейностите сме взели всички предпазни мерки – въвели сме пропускателен режим в административната сграда, извършва се редовна дезинфекция на работните помещения, автомобилите и др., ползват се лични предпазни средства /маски, ръкавици и др./, създадена е организация на работния процес, така че да се спазват минималните разстояния между служителите при пряк контакт, както и възможност за дистанционна форма на работа, където е възможно.

-         Предвидените залесявания, образователни инициативи с ученици и общественост, очевидно не се случиха. Ще работите ли за увеличаване на горските площи и по други традиционни за лесовъдите дейности? Как и кога те ще бъдат проведени?

-         През 2020 г. в обхвата на ТП ДГС „Пирдоп“ не предстоят юбилеи, годишнини, чествания и по-значими прояви. За отбелязване на Седмица на гората 2020 г. бе предвидено официално откриване в първия ден, отворени врати в разсадник „Манджерин“ в гр. Пирдоп и разсадник „Рашко Маджаров“ в гр. Копривщица за запознаване на деца с дейностите по създаване на фиданки, срещи и беседи с деца от детските градини в района и ученици от училищата, залесяване на служители в държавни горски територии, извършването на залесяване в подотдел 804-14 в местността „Драгошина“ в землището на гр. Пирдоп с едроразмерни фиданки от дребнолистна липа и явор, във връзка с инициативата „75 дървета за 75 години от създаването на ООН“, по инициатива на Дирекция „Югоизточна Европа“ в Министерство на външните работи.

С писмо на Изпълнителна агенция по горите 7082 / 16.03.2020 г. са отменени всички събития и мероприятия, свързани с честванията.

-         Какво включва планът на Държавно горско стопанство „Пирдоп“ за 2020 г. и как ще бъде изпълнен?

-         Териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп” е разположено върху части от Стара планина, Ихтиманска и Същинска Средна гора. Общата площ на държавните горски територии в стопанството е 23 023 ха, като по-голяма част от тях са включени в европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Надморската височина е в границите от 460 м до 1610 метра.

Средно годишното залесяване е 129 дка, като през последните години се залесяват различни площи (между 90 и 630 дка), основно с цел възстановяване на повредени от ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми, градушки, корояди и пожари гори.

През 2020 г. в ТП ДГС Пирдоп е предвидено пролетно залесяване на площ от 103 дка в района на гр. Копривщица върху гори, пострадали от абиотични фактори /снеговал, снеголом, ветровал и ветролом/, както и есенно залесяване на топола на площ 4 дка в района на с. Петрич. Също така, е предвидено попълване и отглеждане на култури, създадени предишни години, намиращи се на територията на цялото стопанство, но основно в района на гр. Копривщица, върху площ от 492 дка. Малка част от дейностите ще бъдат извършени със собствени работници на ТП ДГС „Пирдоп“, а основна част са отдадени на фирми, занимаващи се с извършване на лесокултурни дейности.

Имаме три базови разсадника на територията на стопанството „Манджерин“ в гр. Пирдоп, „Рашко Маджаров“ в гр. Копривщица и „Мирково“ в с. Мирково, в които се произвеждат фиданки от основни дървесни видове, необходими за залесяване в горското стопанство – обикновен бук, зимен дъб, цер, благун, обикновен явор, акация, черен бор, бял бор, смърч, топола, липа и др. В по-малки количества се отглеждат и видове, използвани за декоративни цели –  ела, туя, офика, обикновен и конски кестен, бреза и др.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 47 083 м3 стояща маса / по ЛУП 2010 г./. За опазване на гори във фаза на старост и на представителни образци на естествени екосистеми са определени без стопанско ползване 2359 ха (10.2 % от държавните горски територии).

С цел подобряване качеството на управление на горскостопанските и ловностопанските дейности стопанството е сертифицирано по ІЅО 9001:2015. Предстои и горска сертификация по FSC.

-         Едно от предизвикателствата пред специалистите от предприятието и горските работници е короядът по дърветата. Остава ли този проблем и намаляват ли засегнатите площи?

-         През последните години се наблюдава намаляване на засегнатите от корояд насаждения, което е показател за устойчивост и стабилизиране на дървостоя.

-         При ситуацията в страната в момента как стоят нещата с дърводобивната дейност и има ли опасност населението да остане без дърва за огрев, а дървопреработващите фирми – без суровина за работа?

-         Дърводобивът на територията на стопанството към момента е  намален поради ситуацията с извънредното положение и намаленото търсене, но се надяваме, че с отпадане на мерките нещата ще се стабилизират. В стопанството са предвидени обекти за продажба на дърва за огрев от временен склад на населението, който ще бъдат задействани в близко бъдеще. Към момента има и обекти за самостоятелен добив на дърва за огрев от местното население.

-         Какво ще препоръчате или пожелаете на колегите си от сектора и на колектива на ДГС „Пирдоп“ в Седмицата на гората?

-         На колегите лесовъди пожелавам много здраве, късмет, лични и професионални успехи! Защото, ще си позволя да припомня думите на хан Омуртаг – „Човек и добре да живее, умира. И друг се ражда! И нека роденият последен, като види направеното, да си спомни за този, който го е направил“!

ДОБРОВОЛНАТА ЗДРАВНА ИНИЦИАТИВА НА ГРУПА ГЕОТЕХМИН ПРОДЪЛЖИ В НОВИ ОБЩИНИ ОТ СРЕДНОГОРИЕТО   Продължи в нови общини от Средногорието
Prev Post ДОБРОВОЛНАТА ЗДРАВНА ИНИЦИАТИВА НА ГРУПА ГЕОТЕХМИН ПРОДЪЛЖИ В НОВИ ОБЩИНИ ОТ СРЕДНОГОРИЕТО Продължи в нови общини от Средногорието
В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА   Засаждат в парковете нови видове дървета собствено производство
Next Post В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА Засаждат в парковете нови видове дървета собствено производство
Related Posts

Leave a Comment: