Стартира Дуално обучение в региона на Средногорието с подкрепата на Аурубис България

  • 0
  • 89 преглеждания

Величка Баланова, директор на Аграрно-техническа професионална гимназия гр. Златица разказва повече за старта на проекта

-       Какво представлява Дуалното обучение?

-        Дуалната форма на обучение е обучение e чрез работа. Условията и реда за провеждане на обучението чрез работа е регламентирано в Наредба 1 от 08.09.2015 г. Това обучение се осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/ и Кодекса на труда /КТ/.

Под „Дуална форма  на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно на две места - в професионално училище и фирма.

Училищното обучение обхваща два тематични комплекса – общообразователен и по специалността. Общообразователният тематичен комплекс включва обучение по всички предмети, предвидени по учебен план за придобиване на средно образование. Вторият тематичен комплекс включва теоретична подготовка  по специалността. В него учениците изучават теоретични предмети от задължителната професионална подготовка.

Обучението по практика протича във фирмите – партньори, в реална работна среда. Целта е да бъдат реализирани качествени практически умения  и да бъде скъсена дистанцията между училището и предприятието.

Практическите занятия в реална работна среда започват в 10, 11 и 12 клас. Продължителността на обучението е от 1 до 3 години  в зависимост от учебния план на специалността, по която се извършва дуалното обучение. Учениците сключват трудов договор с предприятието, не по късно от 2 седмици преди началото на практиката и получават пропорционално заплащане за извършената работа в размер на 90% от минималната работна заплата.

-       Защо е необходимо въвеждането му?

-       В региона на Средногорие  са съсредоточени промишлени предприятия от добивната и преработвателна промишленост, които непрекъснато се нуждаят от квалифицирани специалисти. През есента на 2016 г. в община Мирково се проведе работна среща между представители на промишлените предприятия, Индустриален клъстер „Средногорие мед“,  кметове на общини от региона, директори на средни училища, Регионално управление на образованието - Софийска област и Дирекция Бюро по труда – гр. Пирдоп. На срещата се направи анализ на професионалните ресурси и необходимостта от кадри със средно професионално образование през следващите години. Представителите на индустрията заявиха желание да работят заедно с професионалните училища с цел прием на ученици по специалности, от които ще имат необходимост в бъдеще.

Аграрно-техническа професионална гимназия – гр. Златица е училище, което през 2018 г. ще навърши 85 години от създаването си. През всичките тези години училището е преобразувано няколко пъти и винаги е обучавало професионални кадри, които са подходящи за нуждите на икономиката в региона. По този повод откликваме и в този момент, защото е важно да не се прекъсва връзката  между училището и предприятията. Чрез въвеждане на дуална форма на обучение смятам, че ще има положителни резултати в няколко аспекта:

- Ще намалее отливът на ученици от региона към големите градове;

- Ще се възвърне интересът на учениците към професионалното образование;

-Ще се повиши качеството на професионалното образование;

- Ще се повиши мотивацията  и конкурентното начало  при избора на професия;

-Ще се осигури квалифицирана работна ръка за предприятията;

-  Ще се увеличи младежката трудова заетост.

-  Кога и къде се предвижда да стартира и какви ще бъдат специалностите?

- Аз смятам, че проектът вече е стартирал, защото заедно с „Аурубис  България“ и община Златица сме определили специалностите, по които ще стартира обучението. Те са две „Машини и системи с цифрово програмно управление“ и „Машини и съоръжения за заваряване“. И двете  специалности  са от професионално направление „Машиностроене, металообработване и металургия“. Те са с трета степен професионална квалификация, 5 годишен срок на обучение и разширено изучаване на английски език. Специалностите са  одобрени на областно ниво от областния управител на Софийска област и на национално ниво с държавния план-прием от началника на РУО и от министерството на образованието и науката. Кампанията по план-прием 2017/2018 г.  започва от 16 юни 2017 г. При успешна реализация очакваме да успеем да приемем една паралелка от две специалности по 13 ученика, а обучението ще стартира на 15 септември.

-          С подкрепата на кого се реализира проекта?

-           Проектът стартира по инициатива и заявка на „Аурубис България“ и с подкрепата на община Златица. Получихме писма със  становища от КРИБ и Българска стопанска камара, които изразяват положително мнение за  проекта. Надяваме се, при успешна реализация на план-приема, да получим подкрепата и на българо-швейцарския проект „Домино“.

-          Какъв ще бъде моделът за прилагане?

-          Обучението се извършва на два етапа:

Първият гимназиален етап включва обучението от 8 до 10 клас. Изцяло обучението, включително и практическото, се извършва в училище от учители по общо и професионално образование. През този етап на обучение предприятията партньори могат да осигурят стипендии на учениците постигнали висок успех и практическо работно място.

През Втория гимназиален етап в един или два дни от седмицата обучението се извършва в училище, а останалите три или четири дни се провежда в предприятието партньор под ръководството на ментори.

Обучението завършва в 12 клас, като учениците полагат държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Изпитите по професията са два: по теория и практика на професията. В комисиите на изпитите за придобиване на професионална квалификация се включват и представители на предприятието- партньор.

-          Как ще се кандидатства?

-           Кандидатства се чрез подаване на документи в местата определени за това, като се изискват:

-                     Заявление по образец, утвърден от министъра на образованието и науката;

-                     Свидетелство за завършено основно образование след седми клас;

-                     Служебна бележка с резултати от външно оценяване по Български език и литература и математика;

-                     Медицинско свидетелство от личен лекар, което удостоверява, че професията и специалността не са противопоказни на здравето на кандидатстващия ученик;

-                     Кандидатства се с копия на документите. Оригиналите се предоставят при записване в училището, в което ще се обучава кандидата.

Prev Post Елаците-Мед АД стартира лятна „Стажантска програма – 2017 г.“
В МЕСТНОСТТА „СВЕТА ПЕТКА”
Next Post В МЕСТНОСТТА „СВЕТА ПЕТКА”
Related Posts

Leave a Comment: