В ПИРДОП Поискаха процедура за отстраняване на кмета Ангел Геров

  • 0
  • 103 преглеждания

Общинската избирателна комисия в Пирдоп проведе заседание на 11 февруари. На него присъстваха единадесет от членовете й, като поради отсъствието на председателя Димитрина Николова, то бе ръководено от зам.-председателя инж. Петър Чобанов. Той предложи дневния му ред да бъде от две точки. По първата, той обяви, че на мястото на починалия през миналата година представител на БСП Цветан Тодоров, с Решение № 2006 от 10.02.2021 г. на ЦИК за нов член от левицата се назначава Мария Червенкова. Така работата си ОбИК продължи работата си с дванадесет членове.

По втората точка от дневния ред, основна задача на заседанието бе разглеждане на сигнал с дата от 2 февруари 2021 г. от Антоанета Георгиева Мечкарова, с който ОбИК се известява, че действащият в момента кмет на Община Пирдоп Ангел Геров е в нарушение на изискванията на чл. 41 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. В едномесечен срок от полагането на клетва пред ОбИК през месец ноември 2019 г., той не е прекратил участието си в ЕТ „Калиопа – Ангел Геров“, каквато е разпоредбата на ал. 3. В сигнала, публикуван от ПИК, се посочва още, че фирмата му, записана в Търговския регистър през 1996 г., продължава да е действаща и в момента.

Г-жа Мечкарова заявява, че „във връзка с разбирането ми за законност, морал и личен пример, апелирам към съблюдаване на законовите изисквания, изключващи съвместяване на функциите на кмет на община с извършване на търговска дейност, с цел предотвратяване на всякакви възможности за възникване конфликт на интереси и злоупотреби с власт“. И настоява ОбИК да извърши проверка по случая, като при констатиране неизпълнението на изискванията на чл. 41 от ЗМСМА, да се пристъпи към предсрочно прекратяване пълномощията на кмета Ангел Геров. Защото няма информация за подадено заявление от негова страна за прекратяване действието или прехвърляне на друг управител на ЕТ „Калиопа“. Към сигнала си Антоанета Мечкарова прилага и актуална справка от Търговския регистър за допуснатото от кмета г-н Геров нарушение на законите на страната.

За разясняване на казуса инж. Петър Чобанов се обърна към юриста и член на комисията Елисавета Вуковска да обясни какви са правните основания и практика по подобни случаи в страната. Г-жа Вуковска заяви, че са разгледани от нея и председателя на ОбИК Димитрина Николова посочените в сигнала обстоятелства и приложените документи. Установено е, че изнесеното в него е вярно и до момента няма действия от страна на собственика на ЕТ „Калиопа“ за прекратяване на търговската си дейност, след избирането му за кмет и полагането на клетва. При констатиране на такава несъвместимост, се прилага разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, бе заявено на заседанието.

В делата на Върховния административен съд има богата практика по такива случаи, като съдиите приемат, че това е обективно задължение, което трябва да бъде изпълнено, независимо, че фирмата или дружеството не извършват търговска дейност. Несъвместимо е, при такива обстоятелства, изпълняването на кметските функции от настоящия кмет на Община Пирдоп, каза тя. През последните години има над 50 подобни дела, поради което през 2020 г. от ВАС е инициирано дело пред Конституционния съд, с което се иска тълкувание на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, дали не е противоконституционна. През месец септември миналата година КС се е произнесъл, че това изискване е действаща императивна норма и са дадени насоки как да се извършва процедурата по прекратяване правомощията на кмет, нарушил тази разпоредба.

Конституционните съдии, посочи Елисавета Вуковска, приемат, че е задължително на кмета, срещу когото е подадена подобна жалба, да се даде възможност да предостави доказателства, оборващи изнесеното в сигнала. ОбИК има право в двуседмичен срок да поиска от сега действащия кмет на Община Пирдоп Ангел Геров да направи своята защита, посочи тя. И предложи членовете на комисията да гласуват решение, съгласно което да се изпратят копия от сигнала и протокола от проведеното заседание на Ангел Геров, като му се даде срок от 14 дни да представи пред ОбИК своята защита. С дванадесет гласа „За“ то бе прието, след което заседанието бе закрито.

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Чл. 41. Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г.)

(3) В едномесечен срок от полагането на клетвата, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

(4) Заместник-кметовете на общини и на райони, кметските наместници и секретарите на общини при назначаването им на съответната длъжност представят декларация, удостоверяваща изискванията по ал. 1.

Чл. 42. (1) Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно:

1. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;

2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца поради заболяване;

3. при поставяне под запрещение;

4 когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна длъжност;

5. при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3;

СВЕТОЗАР СТОЯНОВ ОТ ПИРДОП   Трети на 5 километра на лекоатлетическо състезание в столицата
Prev Post СВЕТОЗАР СТОЯНОВ ОТ ПИРДОП Трети на 5 километра на лекоатлетическо състезание в столицата
ПРИЗВАНИЕ  Да си майстор дърводелец не е лесно
Next Post ПРИЗВАНИЕ Да си майстор дърводелец не е лесно
Related Posts

Leave a Comment: