„ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ” Дарява земи на община Челопеч на стойност 365 000 лв.

  • 0
  • 102 преглеждания


На 15 декември в Заседателната зала на община Челопеч членовете на общинския съвет са провели извънредна сесия, в дневния ред на която са били разгледани четири точки. В присъствието на десет от общо единадесет общински съветници, по първата точка от заседанието е била дискутирана докладна записка от кмета инж. Алекси Кесяков, с отчет за касовото изпълнение на бюджета за третото тримесечие на настоящата 2016 година. Разяснения по представения отчет е направила главният счетоводител на ОбА Соня Механджийска. След края на дискусията се е преминало към гласуване на отчета, който е бил приет с десет гласа „За”.

Във втора точка на сесията в община Челопеч е била одобрена план-сметката за плануваните приходи и предвидените разходи по дейности за администриране на такса „Битови отпадъци” за 2017 година. На въпросите и питанията на съветниците е отговорила Дочка Питекова от Общинската администрация. След това се е преминало към гласуване и вземане на положително решение по докладната записка, внесена от кмета инж. Алекси Кесяков.

Предложение за придобиване на собственост от страна на община Челопеч върху две магазинни помещения, намиращи се в блоковете на булевард „Трети март”, собственост на рудодобивното е преработвателно дружество „Елаците Мед” АД, е била третата точка от дневния ред на извънредното заседание на общинския съвет. С пълно единодушие, е било взето решение за закупуването на двата недвижими имота, които да се ползват за нуждите на местната администрация.

По последната точка „Други” е било взето решение за получаване на дарение от ръководството на рудодобивното дружество „Дънди Прешъс Металс Челопеч”. Компанията предоставя придобиване безвъзмездно на собственост върху три поземлени имота с обща площ от около 40 дка, намиращи се в местността „Корминеш”, в близост до язовир „Качулка”. Тяхната обща стойност е около 365 000 лв., като дарението не е обвързано с никакви задължения от страна на община челопеч. С това дневният ред е бил изчерпан и заседанието закрито от председателя Николай Николов.

Тържествен юбилей в ОУ - Чавдар
Prev Post Тържествен юбилей в ОУ - Чавдар
ОТБОРЪТ НА РПУ – ПИРДОП  Трети в областта сред служителите на МВР
Next Post ОТБОРЪТ НА РПУ – ПИРДОП Трети в областта сред служителите на МВР
Related Posts

Leave a Comment: